Privacy Statement

Privacy Statement

Jump! management voor kappers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jump! management voor kappers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jump! management voor kappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarom verzameld Jump! management voor kappers (persoons) gegevens?

Jump! management voor kappers verzameld (persoons) gegevens van klanten, prospecten en overige contactpersonen die een aan aanvraag hebben gemaakt voor onze diensten of om een andere reden ons benaderd hebben. Het doel van deze verzameling is:

 • Beantwoorden van vragen die prospecten of geïnteresseerde maken
 • Het verlenen van onze diensten aan onze klanten
 • Het verzorgen van de facturatie van onze diensten
 • Nieuwsbrieven versturen en of andere marketing inspanningen

Welke (persoons) gegevens worden verzameld door Jump! management voor kappers?

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Profielfoto
 • Profielnaam
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over gebruik website bijv. via Google Analytics


Waarom verzamelt Jump! management voor kappers (persoons) gegevens?

Jump! management voor kappers verzamelt gegevens om de diensten en marketing inspanningen uit te kunnen voeren voor haar klanten en belangstellende. Alsmede van wettelijke gronden en ander praktische redenen zoals:

 • Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke

Wat gebeurd er als ik ik deze gegevens niet wil delen.

Jump! management voor kappers verzameld minimaal aantal gegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet leveren

Worden mijn gegevens met anderen gedeeld?

Alleen als wij dit wettelijk verplicht zijn of op jouw verzoek

Gegevens die online worden gepubliceerd

Jump! management voor kappers plaatst minimal NAW gegevens van onze klanten online bij blog artikelen over onze diensten en bijvoorbeeld recensies of andere gebruiker ervaringen. Dit doen wij altijd met toestemming van onze gebruiker. Gegevens die hier gebruikt worden zijn:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Foto
 • Ervaringen

Opmerkingen

 • gepubliceerde gegevens op onze website worden geïndexeerd door GOOGLE
 • gegevens op de website jumponline kunnen achteraf worden geanonimiseerd.

Delen met derden

Jump! management voor kappers deelt gegevens met derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Onze accountent voor het verwerken van de administratie
 • Onze hosting provider

Het delen van gegevens met derde wordt tot een minimum beperkt. Partijen waar wij deze data mee delen waar hebben we verwerker overeenkomsten mee.

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

Jump! management voor kappers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Jump! management voor kappers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Verder zullen er cookies geplaatst worden door Google voor de werking van Google analytics en Youtube.

Op de website van JUMP! management voor kappers is de facebook pixel geïnstalleerd.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens buiten Europa

Jump! management voor kappers deelt geen gegevens met partijen buiten Europa

Bewaartermijnen

Binnen Jump! management voor kappers houden we zo kort mogelijke bewaartermijnen aan. Gegevens worden iniedergeval bewaard tijdens de overeenkomst en daarna nog minimaal 5 jaar

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jump! management voor kappers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij hopen natuurlijk dat we er samen uit komen. Maar je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Jump! management voor kappers behoud zicht het recht om deze privacy verklaring te wijzigen

Vragen?

Neem gerust contact met ons op, we staan je graag te woord. Je kan ons het beste bereiken via het mail adres : info@jump-pbi.nl

Ontdek nu hoe jij kunt groeien met jouw kapperszaak in 2023

Meld je gratis aan voor de video en ontdek hoe jij vandaag kunt groeien met jouw kapperszaak in 2023

  Deze training is geheel kosteloos en vrijblijvend