http://link algemene voorwaardenArtikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en of overeenkomst tussen Salden-Lenssen Beheer B.V., h.o.d.n. JUMP Profit by Innovations en h.o.d.n. JUMP! Management voor Kappers, hierna te noemen ‘JUMP!’ en een wederpartij, waarop JUMP! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, een en ander voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en of schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst door JUMP! derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, zullen JUMP! en haar wederpartij – zo nodig – in overleg met elkaar treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel als mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht blijven worden genomen. Het verder in deze algemene voorwaarden bepaalde blijft volledig en onverkort van toepassing.
5. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en louter taalkundige uitleg onvoldoende is, dan zal de uitleg plaatsvinden naar de betekenis die partijen aan die tekst in redelijkheid mochten toekennen, gelet op de gegeven omstandigheden van het geval en op basis van wat zij van elkaar mochten verwachten.
6. Indien JUMP! niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat JUMP! in enigerlei mate het recht zou prijsgeven om in andere gevallen stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
7. De tussen JUMP! en haar wederpartij gesloten overeenkomst leiden voor JUMP! tot een inspanningsverplichting (en niet tot een resultaatsverplichting). JUMP! is gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst naar beste vermogen, kennen en kunnen uit te voeren / te leveren.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van JUMP! zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding inhouden. Tevens kan een aanbod of een offerte in alle gevallen direct na de aanvaarding worden herroepen. Een offerte of aanbieding vervalt zodra het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, niet meer leverbaar mocht zijn.
2. JUMP! kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijze begrijpt of kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, op een kennelijke vergissing berust of een kennelijke verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten daaronder begrepen, zoals reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten.
4. Indien een aanvaarding op enigerlei punt afwijkt van het in de offerte of aanbieding gedane aanbod, wordt dat beschouwd als een verwerping van het aanbod van JUMP!. Er komt dan geen overeenkomst tot stand. Slechts indien JUMP! de wijzigingen accepteert, zal dienovereenkomstig een overeenkomst tussen partijen tot stand komen.
Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Pagina 2 van 6
BG/ah/370282/18-00292127/d(25.05.2018)
5. Ingeval van een samengestelde prijsopgave en JUMP! tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht, geldt dat dat niet geschiedt tegen een overeenkomstig dat deel in de offerte daarvoor genoemde prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, dan wel uit de aard van de overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen, dan geldt dat deze termijn nooit fataal is. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient de wederpartij JUMP! altijd schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te gunnen om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
3. Indien JUMP! voor de uitvoering van de overeenkomst van de wederpartij gegevens nodig heeft, vangt een overeengekomen uitvoeringsduur niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze gegevens juist, volledig en correct aan JUMP! ter beschikking heeft gesteld.
4. JUMP! heeft het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten.
5. JUMP! is gerechtigd de overeenkomst in fases uit te voeren en een aldus uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Voor zover niet anders is overeengekomen, kan JUMP! – indien de overeenkomst in fases wordt uitgevoerd – de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot nadat de wederpartij de resultaten van een daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
7. Mocht tijdens de uitvoering blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daartoe tijdig met elkaar in overleg treden. Indien er aanleiding bestaat om de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst – al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij – te wijzigen, zal JUMP! daaraan voorafgaand een prijsopgaaf doen. Tevens kan de uitvoeringsduur worden gewijzigd, ter zake waarvan JUMP! een indicatie zal geven. Een wijziging van de overeenkomst behoeft de goedkeuring van de binnen de organisatie van JUMP! daartoe bevoegde persoon/personen of orgaan. Ook de wederpartij moet akkoord gaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het uitvoeringstijdstip. Een gewijzigde overeenkomst kan consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Mede kan daardoor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Het niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van JUMP! op en levert evenmin voor de wederpartij een grond op om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. JUMP! kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
8. Ingeval de wederpartij in gebreke mocht zijn in de nakoming van wat waartoe hij jegens JUMP! gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die daardoor aan de zijde van JUMP! direct of indirect ontstaat.
9. Indien JUMP! met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is JUMP! na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gerechtigd deze te verhogen, zonder dat de wederpartij gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. De reden van de prijsstijging dient haar oorzaak te vinden in een stijging van de prijs van grondstof, lonen en dergelijke of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet waren te voorzien.
Artikel 4. Opschorting, ontbinding of opzegging van de overeenkomst
1. JUMP! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Pagina 3 van 6
BG/ah/370282/18-00292127/d(25.05.2018)
• na het sluiten van de overeenkomst JUMP! ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of in onvoldoende mate wordt gesteld;
• indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van JUMP! kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is JUMP! bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt, of van dien aard zijn dat het ongewijzigd in stand houden van de overeenkomst in redelijkheid niet van JUMP! kan worden gevergd.
3. Indien een ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is JUMP! gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van de schade die zij daardoor direct of indirect lijdt.
4. Indien een overeenkomst wordt opgezegd terwijl deze nog dient te worden uitgevoerd, zal JUMP! in overleg met de wederpartij zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien dit extra kosten met zich brengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of van faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij – indien en voor zover dat beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – van het ten aanzien van de wederpartij van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of van andere omstandigheden waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het JUMP! vrij de overeenkomst terstond op te zeggen, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JUMP! op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt of beëindigt, dan zullen de al bestelde en gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5. Overmacht
1. JUMP! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de wederpartij, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een of meerdere omstandigheden die niet te wijten is / zijn aan haar schuld of krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken – voor zover niet voorzien – waarop JUMP! geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor JUMP! niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. JUMP! kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij over en weer.
4. Indien en voor zover JUMP! ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichting uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JUMP! gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake van een afzonderlijke en op zichzelf staande overeenkomst.
Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Pagina 4 van 6
BG/ah/370282/18-00292127/d(25.05.2018)
Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Bij presentaties, seminars, workshops of via de website, dienen betalingen direct te geschieden middels IDEAL of anderszins. Voor arrangementen dient de betaling te geschieden middels maandbetalingen op een door JUMP! aan te geven wijzen. Indien wordt gefactureerd, bedraagt de betalingstermijn steeds veertien dagen. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd. JUMP! is gerechtigd om periodiek te factureren en/of te incasseren.
2. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd wordt.
3. JUMP! heeft het recht de door de wederpartij gedane betaling in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.
4. JUMP! kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betalingen aanwijst. JUMP! kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en de incassokosten worden voldaan.
5. Indien een wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke invorderingskosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, ten tijde van het opstellen van deze voorwaarden de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Ook eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 7. Annulering
1. Voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht de betreffende overeenkomst te annuleren. Als het moment van de annulering geldt het moment van ontvangst van de annulering door JUMP!. De geplande aanvangsdatum geldt als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding van de annulering.
2. In geval van annulering geldt dat JUMP! gerechtigd het navolgende bij de wederpartij in rekening te brengen:
a. bij een annulering tot twee maanden voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst: 10% van het overeengekomen bedrag, met een minimum van € 50,00;
b. bij een annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst: 25% van het factuurbedrag;
c. bij een annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst: 50% van het factuurbedrag;
d. bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst: het totale factuurbedrag.
Artikel 8. Inspanningsverplichting wederpartij
1. De wederpartij draagt zorg voor tijdige aanwezig op de door JUMP! aangegeven locatie en tijdstippen voor de uitvoering van de overeenkomst. JUMP! is niet aansprakelijk voor invloeden van buitenaf, waardoor wederpartij niet of te laat aanwezig is.
2. Wederpartij zal zich volledig inzetten en medewerking en uitvoering geven aan afspraken, afgesproken taken, opdrachten en overige instructies voortvloeiend uit de overeenkomst. Tevens is wederpartij zelf verantwoordelijk voor het doornemen van instructiemateriaal.
3. Wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van opdrachten zodat JUMP! geen vertraging oploopt in de uitvoering van de overeenkomst. JUMP! is niet aansprakelijk of
Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Pagina 5 van 6
BG/ah/370282/18-00292127/d(25.05.2018)
verantwoordelijk voor het niet tijdig aanleveren van opdrachten en instructies door de wederpartij.
4. Wanneer de wederpartij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt of deze niet juist nakomt en JUMP! daardoor schade ondervindt, is JUMP! gerechtigd de kosten / de schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ziekte van de wederpartij geeft geen recht tot (gedeeltelijke) teruggave van het factuurbedrag, tenzij JUMP! schriftelijk anders heeft bepaald.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien de wederpartij van oordeel mocht zijn dat JUMP! jegens haar te kort is gekomen in de uitvoering van de verplichtingen ingevolge de overeenkomst, dan dient zij dit binnen een termijn van drie maanden nadat zij hiermee bekend is geworden, althans redelijkerwijs bekend had moeten zijn geworden, bij JUMP! te melden, bij gebreke van verval van alle rechten die de wederpartij hieraan jegens JUMP! zou kunnen ontlenen.
2. JUMP! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat JUMP! is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De wederpartij is verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens, vrij van rechten, evenals voor de correcte inhoud daarvan. JUMP! behoeft deze gegevens niet te controleren, althans zal daardoor geen aansprakelijkheid voor JUMP! ontstaan.
3. Indien JUMP! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot maximaal twee keer de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van JUMP! is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij van haar assuradeur in voorkomend geval krijgt uitgekeerd.
Artikel 10. Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.
Artikel 11. Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart JUMP! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waaraan de oorzaak aan anderen dan aan JUMP! toerekenbaar is.
2. Indien JUMP! uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden JUMP! zowel in als buiten rechte bij te staan en onmiddellijk al dat te doen dat van hem in een dergelijk geval mag worden verwacht. Mocht wederpartij daarmee in gebreke blijven, dan is JUMP! – zonder nadere ingebrekestelling van de wederpartij – gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JUMP! en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. JUMP! behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor, die haar op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving toekomen. JUMP! heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Pagina 6 van 6
BG/ah/370282/18-00292127/d(25.05.2018)
2. JUMP! behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal en alle overige schriftelijke en mondelinge zaken.
3. De wederpartij mag gegevens of gedeelte uit de verstrekte documenten, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal en alle overige schriftelijke of mondelinge zaken, niet zonder schriftelijke toestemming van JUMP! openbaar maken, exploiteren of verveelvoudigen, uitgezonderd slechts enkel in het kader van het doel waarvoor deze informatie aan de wederpartij door JUMP! is verstrekt.
Artikel 13. Geheimhouding
JUMP! en wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dat uit de aard van de informatie voortvloeit. Geheimhouding geldt expliciet en in alle gevallen voor adviezen, rapporten of andere schriftelijke materialen.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JUMP! partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt of moet worden uitgevoerd, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken wederpartij in het buitenland woonplaats heeft of gevestigd is. De toepasselijkheid van het CISG (het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
2. De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JUMP! het recht een geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde andere rechter.
3. Klachten van de wederpartij zullen eerst aan JUMP! schriftelijk moeten worden voorgelegd, waarop JUMP! binnen een redelijke termijn zal reageren. In geval zich een klacht voordoet, zal de wederpartij deze zo spoedig mogelijk schriftelijk JUMP! kenbaar maken, maar uiterlijk binnen drie maanden nadat de wederpartij met de klacht bekend is of redelijkerwijze bekend had moeten zijn, op straffe van verval van elke aanspraak welke de wederpartij uit hoofde van die klacht jegens JUMP! geldend zou kunnen maken.
Artikel 15. Vindplaats of wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen JUMP! en de wederpartij en waarvan – voordat een overeenkomst tot stand komt – JUMP! een exemplaar aan de wederpartij heeft overhandigd

>

Ontdek nu hoe jij kunt groeien met jouw kapperszaak in 2023

Meld je gratis aan voor de video en ontdek hoe jij vandaag kunt groeien met jouw kapperszaak in 2023

  Deze training is geheel kosteloos en vrijblijvend